Loading

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการและคณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

ตรวจสอบผลการพิจารณาบทความและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการตีพิมพ์บทความ

รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

พิจารณาและคัดเลือกบทความ การออกใบรับรองหรือ ปฏิเสธการตีพิมพ์เมื่อบทความไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ รวมทั้ง บริหารจัดการวารสารวิชาการตามนโยบายและเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ออกแบบรูปเล่มวารสารวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความ ประสาน การตีพิมพ์และการโฆษณา (ถ้ามี) เพื่อให้วารสารวิชาการออกทันตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ


ที่ปรึกษา


 • อธิการบดี
 • รองอธิการบดี


ผู้ช่วยบรรณาธิการ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
 • อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
 • อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์


กองบรรณาธิการ (ภายนอก)


 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไรมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันท์ ศุภศิริพงษ์ชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ดร.ภคมน ปินตานา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


กองบรรณาธิการ (ภายใน)


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี ปัญญาใส
 • อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
 • อาจารย์ ปิยวรรณ ปาลาศ


คณะทำงาน


 • นางสาวกรณิศ ธนงกิจ      (เลขานุการ)

About Me

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป