About Us

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป

วารสารได้ดำเนินการแพร่เป็น 2 แบบ โดยตีพิมพ์เผยแพร่รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบ Online ในระบบ Thai Journal Online System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป