สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครอาจารย์และนักศึกษา เพื่อพิจารณารางวัล

1. อาจารย์นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น
2. ผลงานวิจัยดีเด่นระดับอาจารย์ (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม)
3. นักวิจัยดีเด่น (ด้านพันธกิจสัมพันธ์)
4. ผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และนวัตกรรมเพื่อสังคม)

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบ ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
โดยสามารถขอรับ ใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการ “From Royal Philosophy to University Engagement for Sustainable Development: จากศาสตร์พระราชาสู่มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รับสมัครบทความวิจัย

1. บทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย สามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 และประกาศผลการพิจารณา 25 กรกฎาคม 2560

2. บทความวิจัยทั่วไป สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์ เฉพาะบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 และประกาศผลการพิจารณา 25 กรกฎาคม 2560

โดยสามารถขอรับแบบฟอร์ม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายวารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

Uttaradit Rajabhat University.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์