เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งเน้นการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยวารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

เป้าหมายและขอบเขต (Aim and Scope)

ประเภทบทความ
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความประเภทวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
       วารสารเปิดรับบทความวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริงกับชุมชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ที่มีการนำกระบวน การทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
      วารสาร จะรับพิจารณาบทความที่เน้น วิทยบูรณาการศาสตร์ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • - สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
 • - กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
 • - มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • - ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
 • - สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • - ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย/วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

กำหนดการตีพิมพ์

 • วารสารราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ / ปี)
 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการลงบทความ ฉบับปกติ 3,000 บาท
ฉบับพิเศษ(ถ้ามี) 4,000 บาท

การส่งบทความเพื่อพิจารณา

ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความ ที่ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร เพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้

 • 1. ต้นฉบับบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (ดูจากรูปแบบบทความ) มิเช่นนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา http://journal.uru.ac.th/
 • 2. ส่งบทความที่สมบูรณ์ ในระบบ Thai Journals Online
 • 3. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์กับวารสารใดมาก่อน
 • 4.ทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ต้องเป็นข้อคิดเห็นและผลงานของผู้เขียน ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบทความ
 • 5. เอกสารประกอบอื่นๆ ส่งทาง อีเมล์ journal@uru.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 091-028-9029 ติดต่อ คุณ กรณิศ

Academic Journal Uttaradit Rajabhat University.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการใช้วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขานี้ ของคณาจารย์นักศึกษา นักวิชาการทั้งภาครัฐเอกชนและบุคคลทั่วไป

Open Journal


กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

ผูัช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย

รายชื่อกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณาธิการอาวุโส
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. อาจารย์ เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

๑. รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๔. อาจารย์ ดร.วจี ปัญญาใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๕. อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะทำงาน

๑ นางสายสุนีย์ คำวรรณะ
๒ นายกัลป์ไชย ชัยอารีราษฎร์
๓ นายชลัช แย้มชื่น
๔ นางสาวกรณิศ ธนงกิจ (เลขานุการ)


ส่งบทความ

การส่งบทความสามารถส่งเข้าไปยังเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org

ฟอร์มบทความของการลงวารสาร

การสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสามารถเข้าดูได้จาก ที่นี้

Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642