Loading

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
download เอกสารวิธีการสมัครสมาชิก Thai Journals Online
ศูนย์ TCI ก่อเกิดจากโครงการวิจัยขนาดเล็กภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2544 เรื่อง “การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คุณวชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

ตรวจสอบผลการพิจารณาบทความและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการตีพิมพ์บทความ

รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

พิจารณาและคัดเลือกบทความ การออกใบรับรองหรือ ปฏิเสธการตีพิมพ์เมื่อบทความไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ รวมทั้ง บริหารจัดการวารสารวิชาการตามนโยบายและเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ออกแบบรูปเล่มวารสารวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความ ประสาน การตีพิมพ์และการโฆษณา (ถ้ามี) เพื่อให้วารสารวิชาการออกทันตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

พิจารณาและคัดเลือกบทความ การออกใบรับรองหรือ ปฏิเสธการตีพิมพ์เมื่อบทความไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ รวมทั้ง บริหารจัดการวารสารวิชาการตามนโยบายและเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา

ออกแบบรูปเล่มวารสารวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความ ประสาน การตีพิมพ์และการโฆษณา (ถ้ามี) เพื่อให้วารสารวิชาการออกทันตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เป็นผู้ช่วยเหลือบรรณาธิการในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ การออกใบรับรอง หรือ ปฏิเสธการตีพิมพ์เมื่อบทความไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ รวมทั้ง ช่วยบริหารจัดการวารสารวิชาการตามนโยบายและ เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

เป็นผู้ช่วยเหลือบรรณาธิการในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ การออกใบรับรอง หรือ ปฏิเสธการตีพิมพ์เมื่อบทความไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ รวมทั้ง ช่วยบริหารจัดการวารสารวิชาการตามนโยบายและ เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

คณะทำงาน

จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามขั้นตอน และกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามหลักเกณฑ์ของ TCI กระบวนการรับบทความตามระบบ Thai Journals Online (Thaijo) การส่งประเมิน การประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ การออกหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธการลงบทความในวารสาร ดูแลระบบ Thaijo ความครบถ้วนทันสมัยของเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตรวจสอบความเรียบร้อยของบทความก่อนการตีพิมพ์และเผยแพร่ และงานอื่นๆตามที่บรรณาธิการมอบหมาย

Archives

About Me

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป